Minano Nihongo I – Bài 1

Trợ từ 「は」 Trợ từ 「は」biểu thị rằng danh từ đứng trước nó là chủ đề của câu. Người nói đặt 「は」 trước chủ đề…

Minano Nihongo I – Bài 2

「これ」「それ」và「あれ」là những đại từ chỉ thị. Về mặt ngữ pháp chúng được dùng như những danh từ. 「これ」 dùng để chỉ một vật ở gần…

Minano Nihongo I – Bài 3

Ở bài 2 chúng ta đã học về các đại từ chỉ đồ vật (これ/それ/あれ) . Trong bài này chúng ta sẽ học về các…

Minano Nihongo I – Bài 4

Để biểu thị thời gian chúng ta thêm số đếm vào trước danh từ chỉ thời gian「時(giờ)」,「分(phút).」. 「分」được đọc là「ふん」với các số đếm 2, 5,…

Minano Nihongo I – Bài 5

Khi động từ chỉ sự di chuyển thì trợ từ「へ」được dùng sau danh từ chỉ phương hướng hoặc địa điểm. Ví dụ: きょうとへいきます。 Tôi đi…

Minano Nihongo I – Bài 6

Trợ từ「を」được dùng để biểu thị bổ ngữ trực tiếp cho ngoại động từ. Ví dụ: ジュースをのみます。 Tôi uống nước hoa quả. (Chú ý): Phát…

Minano Nihongo I – Bài 7

Trợ từ「で」biểu thị phương tiện hay cách thức tiến hành một việc gì đó. Ví dụ: はしでたべます。 Tôi ăn cơm bằng đũa. にほんごでレポートをかきます。 Tôi viết…

Minano Nihongo I – Bài 8

Có hai cách dùng tính từ là: 1)Dùng làm vị ngữ. 2)Dùng để bổ nghĩa cho danh từ. Trong tiếng Nhật, tính từ sẽ được…

Minano Nihongo I – Bài 9

Đối với những ngoại động từ có bổ ngữ thì về nguyên tắc chúng ta đặt trợ từ「を」để biểu thị bổ ngữ đó.Thế nhưng đối…

Minano Nihongo I – Bài 10

Mẫu câu này dùng để nói về nơi ở, sự hiện hữu của đồ vật hoặc người.Những vật hoặc người ở đây làm chủ ngữ…