Kanji N3 – Bài 1_1

Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.駐 TRÚ ちゅう   駐車 TRÚ XA ちゅうしゃ Đỗ xe 駐車場 TRÚ XA TRƯỜNG ちゅうしゃじょう bãi đỗ xe…

Kanji N3 – Bài 1_2

Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.横  HOÀNH おう / よこ 横断 HOÀNH ĐOẠN おうだん Qua đường, băng qua 横断歩道 HOÀNH ĐOẠN BỘ ĐẠO おうだんほどう Đường…

Kanji N3 – Bài 1_3

Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.非 PHI ひ 非常 PHI THƯỜNG ひじょう khẩn cấp 非常に PHI THƯỜNG ひじょうに rất, đặc biệt… 非常口 PHI…

Kanji N3 – Bài 1_4

第1週 (4) – 駅のホーム Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.線  TUYẾN せん 線 TUYẾN せん Tuyến ~番線 PHIÊN TUYẾN ばんせん Tuyến số ……

Kanji N3 – Bài 1_5

第1週 (5) – 特急電車 Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.指 CHỈ し/ゆび 指定 CHỈ ĐỊNH してい Chỉ định, đặt 指定席 CHỈ ĐỊNH TỊCH…

Kanji N3 – Bài 1_6

第1週 (6) – バス Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.停 ĐÌNH てい 停車 ĐÌNH XA ていしゃ Sự dừng xe バス停 ĐÌNH ばすてい Bến…

Kanji N3 – Bài 2_1

Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.準  CHUẨN じゅん 準備 CHUẨN BỊ じゅんび Chuẩn bị 2.備 BỊ び/そな・える 準備 CHUẨN BỊ じゅんび Chuẩn bị…

Kanji N3 – Bài 2_2

Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.煙 YÊN えん/けむり 禁煙 CẤM YÊN きんえん Cấm hút thuốc 煙 YÊN けむり Khói 2.当 ĐƯƠNG とう/あ・たる 本当…

Kanji N3 – Bài 2_3

Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.観 QUAN かん 観光 QUAN QUANG かんこう Tham quan 観客 QUAN KHÁCH かんきゃく Quan khách, người tham quan,…

Kanji N3 – Bài 2_4

Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.役 DỊCH やく 市役所 THỊ DỊCH SỞ しやくしょ Cơ quan hành chính 役に立つ DỊCH LẬP やくにたつ Có ích,…