Kanji N3 – Bài 2_2

Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa
1. YÊN えん/けむり
禁煙 CẤM YÊN きんえん Cấm hút thuốc
YÊN けむり Khói
2. ĐƯƠNG とう/あ・たる
本当 BẢN ĐƯƠNG ほんとう Thật, sự thật
当たる ĐƯƠNG あたる Trúng, đúng
当たり前 ĐƯƠNG TIỀN あたりまえ Đương nhiên là
3. TOÀN ぜん
全部 TOÀN BỘ ぜんぶ Toàn bộ
全席 TOÀN TỊCH ぜんせき Toàn bộ ghế
安全(な) AN TOÀN あんぜん An toàn
4. KHÁCH きゃく
KHÁCH きゃく Khách
お客様 KHÁCH DẠNG おきゃくさま Quý khách
5. DẠNG さま
 様子 DẠNG TỬ ようす Bộ dạng, tình trạng
○○様 DẠNG さま Ngài ~
6. GIẢI かい
理解 LÝ GIẢI りかい Hiểu
解説 GIẢI THUYẾT かいせつ Sự giải thích
解答 GIẢI ĐÁP かいとう Đáp án
分解 PHÂN GIẢI ぶんかい Tháo rời, tách rời
7. HIỆP きょう
協力 HIỆP LỰC きょうりょく Hợp tác, cộng tác
8. NGUYỆN ねが・う
願う NGUYỆN ねがう  Xin, cầu mong

Share:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *