Minano Nihongo II – Bài 46

「ところ」có nghĩa gốc là “địa điểm” nhưng ngoài ra nó còn biểu thị “thời điểm”. Ở bài này học cách dùng「ところ」với nghĩa thứ hai này….

Minano Nihongo II – Bài 47

Trong mẫu câu này người nói truyền đạt lại thông tin mình nhận được ở đâu đó mà không thêm ý kiến riêng của mình…

Minano Nihongo II – Bài 48

Cách tạo ra động từ sai khiến  Động từ sai khiến Thể lịch sự Thể thông thường I いきます いかせます いかせる II たべます たべさせます たべさせる…

Minano Nihongo II – Bài 49

Ở bài 49 và 50 chúng ta sẽ học về けいご。けいご là cách nói thể hiện sự kính trọng của người nói đối với người…

Minano Nihongo II – Bài 50

謙譲語(けんじょうご) là cách nói hạ mình (khiêm nhường) mà người nói dùng để nói về hành vi của bản thân mình qua ddos thể hiện…