Kanji N2 – Bài 7_6 – 気象情報

Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 率 SUẤT りつ/そつ 率 SUẤT りつ Tỷ lệ 利率 LỢI SUẤT りりつ Lợi tức 確率 XÁC SUẤT かくりつ Xác suất…

Kanji N2 – Bài 8_1 – 速報

Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 州 CHÂU しゅう 本州 BẢN CHÂU ほんしゅう Honshuu ~州 CHÂU しゅう Bang ~ 波 BA は/なみ 電波 ĐIỆN BA でんぱ…

Kanji N2 – Bài 8_2 – 見出し①

Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 型 HÌNH けい/かた 典型的(な) ĐIỂN HÌNH ĐÍCH てんけいてき Mang tính điển hình, kiểu mẫu 大型 ĐẠI HÌNH おおがた To lớn…

Kanji N2 – Bài 8_3 – 見出し②

Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 武 VŨ, VÕ ぶ 武器 VŨ KHÍ ぶき Vũ khí 武力 VŨ  LỰC ぶりょく Vũ lực 武士 VŨ…

Kanji N2 – Bài 8_4 – 記事①

Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 脳 NÃO のう 頭脳 ĐẦU NÃO ずのう Bộ não 首脳 THỦ NÃO しゅのう Đầu não, đứng đầu 抱 BÃO だ・く/いだ・く/かか・える…

Kanji N2 – Bài 8_6 – 記事③

Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 環 HOÀN かん 環境 HOÀN CẢNH かんきょう Môi trường, hoàn cảnh 環状線 HOÀN TRẠNG TUYẾN かんじょうせん Đường tròn,…